Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika.

PKP Polskie Linie Kolejowe dba i szanuje prawo do prywatności Użytkowników serwisu www.stolicadobrychrelacji.pl. Zwraca szczególną uwagę na ochronę ich danych osobowych oraz zastosowanie należytych środków organizacyjnych i technicznych dbających o zachowanie prywatności Użytkowników i blokujących ingerencję osób trzecich w prywatność użytkowników. Poprzez nasze działania wypełniamy obowiązki wynikające z prawa:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwane dalej: RODO;

2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

3. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 

I. Definicje

1. Administrator – oznacza właściciela strony www.stolicadobrychrelacji.pl, którym jest  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Targowa 74, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000037568, NIP: 113-23-16-427, Regon: 017319027, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na urządzeniach końcowych użytkownika, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.stolicadobrychrelacji.pl.

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.


II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje następujące typy plików Cookies:

a) Cookies sesyjne:  przechowywane są na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia.

b) Cookies stałe:  przechowywane są na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika.

c) Własne: - zamieszczane przez Serwis;

d) Zewnętrzne: - pochodzące z stron internetowych innych niż Serwis

3. Mechanizmy powyższych plików Cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia tylko tych, które nie są niezbędne do funkcjonowania serwisu. W przypadku ograniczenia lub wyłączenia plików Cookies, niektóre funkcje Serwisu mogą być niedostępne.


III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a) Optymalizacja korzystania ze stron internetowych Serwisu, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

b) Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Serwisu.

c) Zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.  

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

www.youtube.com [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

Google Analytics [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA]


IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Poniżej wskazano instrukcję jak zmieniać ustawienia dotyczące plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

a) Internet Explorer

b) Microsoft Edge

c) Mozilla Firefox

d) Google Chrome

e) Opera

f) Safari

2. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.


V. Ochrona Danych Osobowych

1. Administrator danych

Administratorem Danych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74.

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl udostępniony jest osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę.

3. Przetwarzanie danych osobowych

Za pośrednictwem niniejszej strony internetowej dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej wprost przez Użytkownika. Zakres przetwarzanych danych osobowych jest zależny od formularzy dostępnych na niniejszej stronie internetowej. Zebrane dane za pośrednictwem Serwisu dotyczące Użytkowania mogą być wykorzystane celem ustalenia dostosowania Serwisu do potrzeb użytkownika oraz celem udzielania odpowiedzi na zapytania skierowane przez Użytkownika za po pomocą formularzy. Podczas wizyty na stronie internetowej, automatycznie zbierane są również informacje dotyczące wizyty Użytkownika np. publicznego adresu IP urządzenia końcowego Użytkownika, z którego przesłano zapytanie, nazwy stacji Użytkownika, zidentyfikowana za pomocą protokołu http, o ile jest to możliwe,  nazwa domeny, informacji o przeglądarce Użytkownika, typ systemu operacyjnego, czas nadejścia zapytania, pierwszego wiersza żądania http, kodu odpowiedzi http, liczby wysyłanych przez serwer danych, adresu URL strony poprzednio użytkowanej przez użytkownika (tzw. referer  link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu było następstwem kliknięcie w zewnętrzny link.

4. Prawa osób, których dane dotyczą

Spółka zapewnia realizację uprawnień wynikających z RODO, a w szczególności prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto Użytkownikom przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofniecie zgody nie działa wstecz, tzn.  nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego Spółka dokona przed cofnięciem zgody, oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Użytkownicy podają w portalu swoje dane osobowe dobrowolnie.

5. Zabezpieczenie danych osobowych

Administrator Danych oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacją. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione do ich przetwarzania oraz zobowiązane do zachowania tych danych w poufności.


VI. Odnośniki do innych stron

Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Po przejściu na wspomniane strony należy zapoznać się z polityką prywatności lub polityką Cookies danego serwisu.