Deklaracja dostępności

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej inwestycji kolejowych zlokalizowanych w pięciu województwach na obszarze Polski wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2023-07-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie nie są w pełni dostępne lub są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. schematy, wykresy bez możliwości ich konwersji na pliki widoczne dla czytników dla osób niepełnosprawnych,

Dokumenty będą sukcesywnie dostosowywane do zasad WCAG.

Nawigacja

Nawigacja w serwisie została oparta na powszechnie uznanych i stosowanych zasadach tworzenia stron internetowych.

Po serwisie można poruszać się za pomocą myszki lub klawiatury.

Wygląd

Serwis jest w pełni responsywny i wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby słabowidzące. Możliwe jest:

 • powiększenie widoku strony oraz liter przy pomocy kombinacji klawiszy: Ctrl i znaku +
 • pomniejszenie widoku strony oraz liter przy pomocy kombinacji klawiszy: Ctrl i znaku –
 • przywrócenie strony do oryginalnych rozmiarów przy pomocy kombinacji klawiszy: Ctrl i cyfry 0.
 • zmiana kontrastu strony przy pomocy przycisku w górnej belce serwisu.

Zapewniono odpowiedni kontrast wszystkich elementów serwisu.

Data sporządzenia deklaracji: 2023-07-10.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-11.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej wcag@plk-sa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 473 35 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Powyższa korespondencja podlega zapisom Informacji dla osób korespondujących poprzez e-mail.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.

Budynek wpisany jest do rejestru zabytków, z tego też względu ograniczona jest możliwość zmian w architekturze budynku zwiększających dostępność do budynku dla osób niepełnosprawnych korzystających z wózków. Jednak PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są w trakcie audytu dostępności architektonicznej budynku Centrali i analizy potrzeb. Po zatwierdzeniu dokumentacji przez konserwatora zabytków i ewentualnym uzyskaniu pozwolenia na budowę, możliwe będzie przystąpienie do kompleksowego wdrażania przyjętych rozwiązań. Wdrażanie przyjętych rozwiązań planować należy od 2023 roku.

 1. W bezpośredniej bliskości budynku nie zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 2. Dojazd autobusami komunikacji miejskiej: przystanki Dw. Wileński 01, 02, 04, 05 (przystanki dostępne dla osób niepełnosprawnych), Dw. Wileński 09, 10 (przystanki częściowo dostępne dla osób niepełnosprawnych).

 3. Dojazd tramwajem: przystanki Dw. Wileński 03, 07, 08 (przystanki dostępne dla osób niepełnosprawnych).

 4. Dojazd metrem: przystanek Metro Dworzec Wileński.

 5. W budynku są dwa czynne wejścia dla pracowników, gości i interesantów od ul. Targowej oraz od ul. Wileńskiej. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach brak jest podjazdów i platform dla wózków.

 6. Aktualnie wejścia do budynku nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową korzystających z wózków inwalidzkich. Przed dotarciem do recepcji trzeba pokonać schody zewnętrzne (5 stopni) i wewnętrzne (4 stopnie). Masywne, ciężkie drzwi zewnętrzne nie otwierają się automatycznie. Drzwi wewnętrzne otwierają się automatycznie.

 7. Recepcje znajdują się po prawej stronie od wejść od ul. Targowej oraz od ul. Wileńskiej. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.

 8. Zgodnie z procedurą bezpieczeństwa fizycznego obiektu Centrali PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. gość lub interesant nie może wejść na teren budynku bez obecności pracownika Spółki (zapraszającego, reprezentującego daną komórkę lub funkcjonariusza SOK jeżeli interesant udaje się do Prezydium Centrali).

 9. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest korytarz przy recepcjach oraz dostęp do wind. Z wind osoby na wózkach mają bezpośredni dostęp do kondygnacji biurowych w segmentach oznaczonych jako A, B, D i E. Z uwagi na przesunięcie pomiędzy kondygnacjami segmentu C a kondygnacjami segmentów oznaczonych jako A, B, D i E, dostęp do kondygnacji biurowych segmentu C bezpośrednio z wind jest utrudniony ze względu na schody. Korytarze w segmentach A, B, D, E z uwagi na występujące schody nie są dostępne na przyziemiach i parterach budynku.

 10. Wymiary wind pozwalają na jej użytkowanie przez osoby z niepełnosprawnością ruchową korzystające z wózków inwalidzkich.

 11. W budynku nie ma toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

 12. Do budynku i wszystkich jego dostępnych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie ochrony budynku. Jeden posterunek jest czynny do godziny 18, drugi całodobowo.

 13. W recepcjach budynku zamontowane są pętle induktofoniczne.

 14. W budynku dostępne są dwie przenośne pętle induktofoniczne.

 15. W budynku nie ma pochylni oraz platform.

 16. W budynku nie ma informacji głosowych.

 17. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 18. W recepcji oraz w innych miejscach budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 19. Sale konferencyjne nie są przystosowane do osób z niepełnosprawnościami.

Aplikacje Mobilne

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. udostępniają następujące aplikacje mobilne: