Deklaracja dostępności

WSTĘP

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.plk-polskawschodnia.pl.

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej:  2018-01-31.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-04-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. filmy i materiały dźwiękowe opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej nie posiadają napisów oraz innych wymaganych elementów,
  2. mapy zamieszczone na stronie internetowej nie są dostępne z powodu wyłączenia z obowiązku zapewniania dostępności,
  3. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie nie są w pełni dostępne lub są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany rastrowe tekstów, schematów, wykresów bez możliwości ich konwersji na pliki widoczne dla czytników dla osób niepełnosprawnych,
  • pozostałe formaty plików (np. prezentacje, arkusze kalkulacyjne, dokumenty tekstowe, materiały multimedialne) z powodów obszernych ich rozmiarów mogą nie być dostosowane do zasad WCAG.

Dokumenty będą sukcesywnie dostosowywane do zasad WCAG.

NAWIGACJA

Nawigacja w serwisie została oparta na powszechnie uznanych i stosowanych zasadach tworzenia stron internetowych.

Po serwisie można poruszać się za pomocą myszki lub klawiatury.

WYGLĄD

Serwis jest w pełni responsywny i wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby słabowidzące. Można:

  • powiększyć widok strony oraz liter przy pomocy kombinacji klawiszy: Ctrl i znaku +
  • pomniejszyć widok strony oraz liter przy pomocy kombinacji klawiszy: Ctrl i znaku –
  • przywrócić stronę do oryginalnych rozmiarów przy pomocy kombinacji klawiszy: Ctrl i cyfry 0.
  • zmienić kontrast strony przy pomocy ikony oka umieszczonego z prawej strony ekranu.

Zapewniono odpowiedni kontrast wszystkich elementów serwisu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej wcag@plk-sa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 473 35 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Powyższa korespondencja podlega zapisom Informacji dla osób korespondujących poprzez e-mail.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.